القاب و کنیه ها

القاب حضرت زینب سلام الله علیها

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ عالمه غیر معلمه : دانای نیاموخته فهمۀ غیر مفهمه : فهمیده بی آموزگار کعبۀ الرزایا : قبله رنجها . نائبۀ
الزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا (س ) نائبۀ الحسین : جانشین و نماینده حضرت حسین (ع ) ملیکۀ الدنیا : ملکه جان ،
شهبانوی گیتی . عقیلۀ النساء : خردمند بانوان . عدیلۀ الخامس من اهل الکساء : همتای پنجمین نفر از اهل کساء . شریکۀ الشهید :
انباز شهید . کفیلۀ السجاد : سرپرست حضرت سجاد . ناموس رواق العظمه : ناموس حریم عظمت و کبریایی . سیۀ العقائل : بانوی
بانوان خردمند . سر ابیها : راز پدرش علی (ع ) سلالۀ الولایۀ : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت . ولیده الفصاحۀ : زاده شیوا سخنی .
شقیقۀ الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن (ع ) . عقیلی خدر الرسالۀ : خردمند پرده نشینان رسالت . رضیعۀ ثدی الولایۀ : کسی
که از پستان ولایت شیر خورده . بلیغۀ : سخنور رسا . فصیحۀ : سخنور گویا . صدیقۀ الصغری : راستگوی کوچک (در مقابل صدیقه
کبری ) . الموثقۀ : بانوی مورد اطمینان . عقیلۀ الطالبین : بانوی خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان ) . الفاضلۀ :
بانوی با فضیلت . الکاملۀ : بانوی تام و کامل . عابده آل علی : پارسای خاندان علی عقلیۀ الوحی : بانوی خردمند وحی شمسۀ قلاده
الجلالۀ : خورشید منظومه بزرگواری و شکوه . نجمۀ سماء النبالۀ : ستاره آسمان شرف و کرامت . المعصومۀ الصغری : پاک و
مطهره کوچک . قرینۀ النوائب : همدم و همراه ناگواری ها . محبوبۀ المصطفی : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص ) . قره
عین المرتضی : نور چشم حضرت علی (ع ) . صابره محتسبۀ : پایداری کننده به حساب خداوند برای خداوند . عقیلۀ النبوه : بانوی
خردمند پیامبری . ربۀ خدر القدس : پرونده پرده نشینان پاکی و تقدیس . قبلۀ البرایا : کعبه آفریدگان . رضیعۀ الوحی : کسی که از
پستان وحی شیر مکیده است . باب حطۀ الخطایا : دروازه آمرزش گناهان . حفره علی و فاطمه : مرکز جمع آوری دوستی و محبت
علی (ع ) و فاطمه (س ) . ربیعۀ الفضل : پیش زاده فضیلت و برتری . بطلۀ کربلاء : قهرمان کربلا . عظیمۀ بلواها : بانویی که
امتحانش بس بزرگ بود . عقلیۀ القریش : بانوی خردمند از قریش . الباکیۀ : بانوی گریان . سلیلۀ الزهراء : چکیده و خلاصه حضرت
( زهرا (س ) . امنیۀ الله : امانت دار الهی . آیۀ من آیات الله : نشانی از نشانه های خداوند . مظلومۀ و حیده : ستمدیده بی کس . ( ۵۳
برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *