• اسیران را به مجلس ابنزیاد آوردند. او با گروهی از اشراف و بزرگان کوفه در دارالامارهنشسته بود.زینب کبری(س) لباسهای کهنهو نامناسب بر تن داشت. از این رو به طور ناشناس […]
  • نام مبارک آن بزرگوار زینب، و کنیه گرامیشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: صدّیقه الصغری، عصمه الصغری، ولیه اللّه العظمی، ناموس الکبری، شریکه الحسین […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب کبری (س ) اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حایز بود . زنی که شوهرش بحرالجود ، عبدالله بنجعفر ، بود و خانه […]