• آیا حضرت زینب (س) جزء اصحاب کساء است ؟ پاسخ اینکه آیا حضرت زینب در زمان وقوع حدیث کساء به دنیا آمده بوده یا خیر، در تاریخ و منابع روایی […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْهرکه را حاجتی باشد ، دنیویه و اخرویه ، هر گاه متوسل به خانه آن مظلومه شود ، ماءیوس نخواهد شد؛ چرا که انجام مقاصد از قبیل […]
  • صفحه ۲۴ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از فاطمه صغری ، دختر امام حسین (ع ) روایت شده که می فرمود : ((اما عمتی زینب فانها لم تزل قائمۀ فیتلک […]