• نوحه سرایی زینب (س) در سوگ برادر پس از شهادت امام حسین علیه السلام، زینب کبری علیهاسلام در سوگ برادر و خاندان خود مدام نوحه سرایی می‌کرد و می‌گریست. هیچ […]
  • صفحه ۵۷ از ۸۸خطابه زینب (س ) در مجلس یزیدبِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب (س ) پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید ، با سخنان علی […]
  • اسیران را به مجلس ابنزیاد آوردند. او با گروهی از اشراف و بزرگان کوفه در دارالامارهنشسته بود.زینب کبری(س) لباسهای کهنهو نامناسب بر تن داشت. از این رو به طور ناشناس […]