• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت حجه الاسلام حاج شیخمحمد تقی صادق در تحقیقاتی که در مورد داستان ذیل کرده و برای مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (ره ) نوشته و فرستاده […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اهل بیت (ع ) از آن جا (قصر عجوزه ) گذشتند . هنگامی که به منزلگاهی به نام ((قصر حفوظ)) سپس بهسیبور رسیدند مردم آن جا […]
  • در استان یزد، یکی از آزادگان عزیز انقلاب اسلامی، در پیچ و خم زندگی روزمره محتاج مبلغی پول، معادل پنجاه هزار تومان میشود و آن گاه که از همه مایوس […]