• چنانچه گفته شد قیام و نهضت امام حسین(ع)، دو مرحله داشت. مرحله نخست، مرحله مبارزه، جهاد و شهادت، و مرحله دوم مرحلهپیامرسانی و بیدارگری، اگر نهضت امام حسین(ع) در همان […]
  • و این زینب دختر امیرالمؤمنین است که هرگز خللی در ایمانش وارد نگشت، و اعتقادش بر این بود که جز این راه، راه دیگری برای جاودانگی و کرامت و عظمت […]
  • دومین جایی که حضرت زینب علیهاالسلام خطبه خواند، زمانی بود که به مجلس ابنزیاد داخل شد، و آن ملعون به حضرت گفت: خدا را شکر [ صفحه ۱۴۱] که شما […]