• برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ یکی از علمای بزرگوار می گوید : متولی حرم حضرت زینب (س ) فرمود : یک روز یک هندی آمدجلوی صحن حضرت زینب دستش را دراز […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ یحیی مازنی روایت کرده است :((مدتها در مدینه در خدمت حضرت علی (ع) به سر بردم و خانه ام نزدیک خانه زینب (س) دختر امیرالمؤ منین […]