• پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چنانچه در کتاب اصول کافی نقل شده است: الایمان له ارکان اربعۀ: التوکل علیالله، تفویض الامر الی اللّه، و الرضا بقضاء الله، التسلیم الی […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ هنگامی که زینب (س ) متولد شد ، مادرش حضرت زهرا (س ) او را نزد پدرش امیرالمؤ منین (ع ) آوردهو گفت : این نوزاد […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زمانی که اهل بیت (ع ) را با آن وضع ناراحت کننده و بدون پوشش مناسب ، سوار شتران برهنه وارد شامنمودند و مردم به آنها […]