• فصاحت و بلاغت این بانوی بزرگوار را می توان به وسیله دو خطبه مشهور او در بازار کوفه و مجلس یزید نیز گفت و گویش با پسر زیادبن ابیه شناخت […]
  • زینب کبری (س) – رویایی دردناک زینب مسیر پرحادثه و دردناکی را که در پیش دارد، در همان زمان کودکی در آینه رؤیا می نگرد و برای جدش پیامبر اکرم بازگو […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر مقام علم و یقین ، چنان که علم امام لدنی است ، نه کتابی و تحصیلی رشته علمی که خدای عالم به قلب خاتم الانبیاء و […]