• حجاب و عفت حضرت زینب از منظر اسلام، یکی از مهم ترین وظایف بانوان، پاسداری در حفظ حریم حجاب و عفت است. در قرآن مجید در چند آیه به ضرورت […]
  • تا ابد بزرگترین معماى تاریخ خواهد بود، این که تو باشى و سلسله جبال نور، فقط، چهارده قله داشته باشد . . . ******* ۲. زینت دوش نبی، باشد حسین […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمرحوم علامه مامقانی (ره ) در مجلد سوم کتاب شریف ((تنقیح المقال )) درباره سیدتنا زینب الکبری (س) می نویسد :((درباره سیدتنا زینب الکبری می گویم : […]