• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْزینب (س) در مدت عمرش هفت بار مسافرت کرد . فقط سفر اول راحت و در کمال خوشی بود و آن وقتی بود که امیرالمؤ منین (ع) […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حاج سید حسن ابطحی گوید : در سفری که به شام رفتم ، با ماشین شخصی با خانواده ام همسفر بودیم .حدود دویست کیلومتر که به […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت زینب (س) در عبادت نسخه مادر خود حضرت زهرا (س) بود و در تمام شبها تهجد و و تلاوت قرآن را به جا می آورد .و […]