• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر تاریخ آمده که روزی امیرمؤ منان (ع) در میان دو فرزند خردسالش عباس و زینب نشسته بود که رو به عباس نموده فرمود : ((قل واحد)) […]
  • امام سجاد (ع) به نقل از عمه اش زینب روایت کرده است که حضرت زینب (علیها السلام)، هنگام وفات پدرش امام علی (ع)، بر بالین آن حضرت آمد. آن حضرت […]
  • شیوه ها و سیاست های تبلیغی زینب علیه السلام چنانچه عاشورا را پدیده ای بدانیم که به وجود آورنده آن حسین بن علی علیهما السلام باشد پرورش دهنده این پدیده […]