• ایمان به خدا آثار و لوازمی دارد و مسؤولیتها و تعهداتی بهدنبال میآورد که هرکس نمیتواند بدانها جامه عمل بپوشاند و به آثار و لوازم آن عمل کند. از جمله […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ روایت شیخ بزرگوار صدوق را در کتاب ((اکمال الدین )) و شیخ طوسی را در کتاب ((غیبت )) موردمطالعه قرار دهید ! این دو تن به […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر مقام علم و یقین ، چنان که علم امام لدنی است ، نه کتابی و تحصیلی رشته علمی که خدای عالم به قلب خاتم الانبیاء و […]