• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب (س ) در مدت عمرش هفت بار مسافرت کرد . فقط سفر اول راحت و در کمال خوشی بود و آنوقتی بود که امیرالمؤ منین […]
  • نهیب حضرت زینب (س) بر حامل سر امام حسین علیه السلام مردی می گوید: بی‌خبر از شهادت حسین علیه السلام در بازار کوفه نشسته بودم. مردم را در حیرت شدید […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعلامه حاج میرزا حسین نوری ، صاحب مستدرک ، از سید محمد باقر سلطان آبادی ، که از بزرگان و شخصیتهای با کمال بود ، نقل می […]