• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ جالب اینکه شباهت حضرت زینب (س ) به حضرت خدیجه (س ) از امیرمؤ منان علی (ع ) نیز نقل شدهاست ، چنان که در روایت […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت حجه الاسلام حاج شیخمحمد تقی صادق در تحقیقاتی که در مورد داستان ذیل کرده و برای مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (ره ) نوشته و فرستاده […]
  • زینب فرشته بود و پر خویش وا نکرد/این کار را برای رضای خدا نکرد پر می گشود اگر، همه را باد برده بود/سیمرغ بود و جلوه بی انتها نکرد ******* […]