آرشیو نقش اجتماعی

 • پس ازشهادت امام حسین(ع) سپاه عمرسعد برای غارت خیمه های اهلبیت(ع) هجوم بردند. گروهی از آنان به امام سجاد(ع)رسیدند. امام(ع) در آن حال از شدت ضعف و بیماری نمیتوانست از […] 0

  دفاع از جان امام سجاد

  پس ازشهادت امام حسین(ع) سپاه عمرسعد برای غارت خیمه های اهلبیت(ع) هجوم بردند. گروهی از آنان به امام سجاد(ع)رسیدند. امام(ع) در آن حال از شدت ضعف و بیماری نمیتوانست از […]

  ادامه ...

 • چنانچه گفته شد قیام و نهضت امام حسین(ع)، دو مرحله داشت. مرحله نخست، مرحله مبارزه، جهاد و شهادت، و مرحله دوم مرحلهپیامرسانی و بیدارگری، اگر نهضت امام حسین(ع) در همان […] 0

  حضرت زینب و پیام رسانی نهضت عاشورا

  چنانچه گفته شد قیام و نهضت امام حسین(ع)، دو مرحله داشت. مرحله نخست، مرحله مبارزه، جهاد و شهادت، و مرحله دوم مرحلهپیامرسانی و بیدارگری، اگر نهضت امام حسین(ع) در همان […]

  ادامه ...

 • بر اساس اعتقاد شیعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) رهبری مسلمانان و امامت امت اسلامی از سوی خداوند به حضرت علی(ع)واگذار گردیده است. پس از آن حضرت امام حسن مجتبی(ع) […] 0

  پرستاری و حمایت از امام سجاد

  بر اساس اعتقاد شیعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) رهبری مسلمانان و امامت امت اسلامی از سوی خداوند به حضرت علی(ع)واگذار گردیده است. پس از آن حضرت امام حسن مجتبی(ع) […]

  ادامه ...

 • یزید که سرمست از پیروزی بود، در شام مجلسی ترتیب داد، و همه سفرا و مقامات را در آن مجلس دعوت کرد، تا پیروزی خود رادر برابر آنان به نمایش […] 0

  دفاع از فاطمه دختر امام حسین

  یزید که سرمست از پیروزی بود، در شام مجلسی ترتیب داد، و همه سفرا و مقامات را در آن مجلس دعوت کرد، تا پیروزی خود رادر برابر آنان به نمایش […]

  ادامه ...

 • یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […] 0

  جمع آوری زنان و کودکان

  یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […]

  ادامه ...

 • در طول سفر، کودکان و زنان اهلبیت از جیره غذایی ناچیزی برخوردار بودند، به طوری که آن مقدار غذا برای کودکان که ازقدرت تحمل کمتری برخوردارند، کافی نبود. زینب کبری […] 0

  دادن جیره غذایی خود به کودکان

  در طول سفر، کودکان و زنان اهلبیت از جیره غذایی ناچیزی برخوردار بودند، به طوری که آن مقدار غذا برای کودکان که ازقدرت تحمل کمتری برخوردارند، کافی نبود. زینب کبری […]

  ادامه ...

 • هنگامی که اهلبیت امام حسین(ع)، در کوفه، وارد مجلس ابنزیاد شدند، ابنزیاد از مشاهده امام سجاد(ع) در میان اسیران تعجبو وقتی «؟ این کیست » : کرد؛ چرا که او […] 0

  جانفشانی در راه امام

  هنگامی که اهلبیت امام حسین(ع)، در کوفه، وارد مجلس ابنزیاد شدند، ابنزیاد از مشاهده امام سجاد(ع) در میان اسیران تعجبو وقتی «؟ این کیست » : کرد؛ چرا که او […]

  ادامه ...

 • با بررسی شرایطی که هر کس در آن شرایط قادر بر سخنرانی نیست، میتوان به قدرت بیان، نفوذ کلام، اعتماد به نفس و توان اودر جذب شنوندگان پی برد. اشخاصی […] 0

  سخنرانی حضرت زینب در کوفه

  با بررسی شرایطی که هر کس در آن شرایط قادر بر سخنرانی نیست، میتوان به قدرت بیان، نفوذ کلام، اعتماد به نفس و توان اودر جذب شنوندگان پی برد. اشخاصی […]

  ادامه ...

 • زینب (س) آموزگار حیا و پاکدامنى زینب نام آشنایى است که دور آن را هاله‏اى از اوصاف نیک و برتر احاطه نموده است. صبر زینب (س) زبانزد دوست و دشمن […] 0

  زینب (س) آموزگار حیا و پاکدامنى

  زینب (س) آموزگار حیا و پاکدامنى زینب نام آشنایى است که دور آن را هاله‏اى از اوصاف نیک و برتر احاطه نموده است. صبر زینب (س) زبانزد دوست و دشمن […]

  ادامه ...

 • در آغاز ورود اهلبیت به شام یزید خود را پیروز و امام حسین(ع) را شکست خورده میدانست، بنابراین برای اینکه پیروزی خود رادر برابر دیدگان سفرای کشورهاومقامات و مسئولان حکومتی […] 0

  حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید

  در آغاز ورود اهلبیت به شام یزید خود را پیروز و امام حسین(ع) را شکست خورده میدانست، بنابراین برای اینکه پیروزی خود رادر برابر دیدگان سفرای کشورهاومقامات و مسئولان حکومتی […]

  ادامه ...